Make your own free website on Tripod.com
BAHAGIAN III
PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT DAN KESELAMATAN

UNIT 11
PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT

11.10 JAWAPAN LATIHAN PENILAIAN PEMAHAMAN

1. Individu utama yang terlibat dalam proses pembangunan system;
a. pemegang saham
b. pengguna
c. kepakaran pembangunan system dan
d. kakitangan sokongan

2. Kitaran Hidup Pembangunan Sistem (SDLC) adalah satu set aktiviti yang menerangkan proses yang mana system maklumat baru dibuat dan dapat diusahakan.

3. Penyiasatan Sistem (System Investigation) dapat mengenalpasti masalah dan peluang yang berpotensi, kemudian membandingkan mereka dengan matlamat untuk memutuskan jika mereka bernilai. Ia juga menyelesaikan alternative di dalam system.

4. Sistem Analisis ialah satu system yang dapat memehami dan mempelajari system yang wujud dan memproses untuk menjawab apa system maklumat mesti dibuat dalam menyelesaikan masalah.

5. Computer Aided Software Engineering (CASE) ialah alatan tugasan automatic yang perlu di dalam pembangunan system. Alatan ini direkabentuk untuk menyokong seluruh kitaran hidup.

6. Sistem Analisis ialah satu system yang mempelajari suatu system yang wujud dan memproses segala maklumat yang diperolehi daam membuat suatu penyelesaian masalah. Tidak mendedahkan kelemahan, kekuatan dan peluang untuk kemajuan adalah aktiviti penting.

7. 2 Komponen utama rekabentuk sistem;
 
a. rekabentuk logik
b. rekabentuk fizikal

8. Komponen utama dalam perlaksanaan system ialah;
a. pemerolehan perkakasan
b. pemerolehan perisian
c. persiapan pengguna
d. sewaan dan latihan kakitangan
e. tapak dan persiapan data
f. pemasangan, menguji
g. start-up
h. bolehterima-pakai

9. Penjagaan system perlu dilakukan untk menjamin kebaikannya, pengunaan yang berterusan terhadap sesebuah system. Ini kerana kos untuk penjagaan suatu system mungkin boleh melebihi kos untuk mendapatkan suatu system yang baru.

10. 2 jenis tatacara kajian semula dalam peringkat kajian semula system;
a. even-driven
b. time-driven