Make your own free website on Tripod.com
BAHAGIAN I
PENGENALAN

UNIT 1
PENGENALAN KEPADA SISTEM MAKLUMAT

1.6 LATIHAN PENILAIAN PEMAHAMAN
1. Apakah 2 ciri-ciri maklumat yang bernilai dan berguna?

Tepat – maklumat yang dibuat boleh dipercayai dan angka boleh kepada titik
perpuluhan
Ekonomi – boleh menjimatkan masa untuk menjalankan tugasan

2. Apakah yang menukarkan data kepada maklumat?

Proses, dimana ia akan menukarkan imej, huruf, nombor audio dan video kepada
bentuk maklumat

3. Apakah jenis data yang mengandungi nada, bunyi dan suara?

Data Audio

4. Apakah yang dimaksudkan dengan model?

Ringkasan kepada sesuatu system

5. Apakah komponen system?

Input aktiviti untuk mendapatkan data mentah samada dari dalam organisasi
atau persekitaran luar dan ianya boleh diproses secara manual dan
automatic
Output Aktiviti menukarkan maklumat yang telah diproses kepada mereka yang memerlukannya
Mekanisma pemprosesan proses menukarkan data mentah input kepada sesuatu bentuk output yang lebih bermakna. Ia melibatkan pengiraan, perbandingan dan mengambil tindakan pilihan yang selanjutnya bagi menyimpan data untuk kegunaan akan dating. Proses boleh siap secara manual atau dibantu oleh computer.
Tindakbalas Ia adalah output yang dikembalikan atau digunakan untuk
menukarkan tindakbalas kepada ninput atau proses samada untuk
dibuat penilaian dan juaga pembetulan input. Ia penting untuk
seseorang pengurus bagi menghasilkan tindakan yang paling tepat
dan berkesan.

6. Model apakah yang dibangunkan dalam bentuk perkataan?

Cerita percakapan atau perkataan yang ditulis
Fizikal nyata dan jelas
Skema grafik
Matematik aritmetik

7. Apakah yang dimaksudkan dengan Sistem Maklumat?

Koleksi komponen-komponen yang berkaitan yang saling berinteraksi untuk
menerima input, memproses dan menghasilkan output serta dapat memberikan
tindakbalas yang digunakan bagi mencapai sesuatu objektif

8. Apakah yang dimaksudkan dengan tindakbalas dalam Sistem Maklumat?

Ia adalah output yang dikembalikan atau digunakan untuk menukarkan
tindakbalas kepada input atau proses samada untuk dibuat penilaian dan juga
pembetulan input. Ia penting untuk seseorang pengurus menghasilkan tindakan
yang paling tepat dan berkesan

9. Berikan 3 jenis Sistem Maklumat Perniagaan?

i. Sistem Dagang Elektronik (SDE)
System e-dagang yang digunakan untuk memudahkan transaksi perniagaan elektronik atau dengan perkataan lain ialah system jual beli barangan melalui internet
ii. Sistem Urus Niaga (TPS)
System yang menguruskan dan memudahkan pemprosesan urusniaga dan transaksi seperti pembayaran gaji pekerja, jualan kepada pelanggan dan pembayaran kepada pembekal
iii. Sistem Perancangan Sumber Perusahaan (ERP)
Sistem ini dapat menguruskan operasi perniagaan yang sangat penting untuk organisasi serantau. Maklumat boleh ditukarkan kepada maklumat harian dan rutin bagi seseorang pengurus dan pembuat keputusan dengan menggunakan Sistem Maklumat Pengurusan

10. Fasa manakah yang melibatkan proses Pembinaan Sistem Baru?

Fasa Reka Bentuk Sistem


1.7 AKTIVITI

1. Senaraikan beberapa Sistem Maklumat yang digunakan samada ditempat anda belajar atau bekerja. Terangkan secara ringkas system tersebut?

Sistem Dagang Elektronik (SDE)
System e-dagang yang digunakan untuk memudahkan transaksi perniagaan elektronik atau dengan perkataan lain ialah system jual beli barangan melalui internet

Sistem Urus Niaga (TPS)
System yang menguruskan dan memudahkan pemprosesan urusniaga dan
transaksi seperti pembayaran gaji pekerja, jualan kepada pelanggan dan
pembayaran kepada pembekal

Sistem Perancangan Sumber Perusahaan (ERP)
Sistem ini dapat menguruskan operasi perniagaan yang sangat penting
untuk organisasi serantau. Maklumat boleh ditukarkan kepada maklumat
harian dan rutin bagi seseorang pengurus dan pembuat keputusan dengan
menggunakan Sistem Maklumat Pengurusan


2. Dalam Proses Pembangunan Sistem, terdapat beberapa Fasa yang penting perlu dititikberatkan bagi membolehkan pembangunan system mencapai sasaran yang terbaik. Bincangkan kemungkinan-kemungkinan yang dijangka sekiranya Fasa Penyiasatan Awalan Sistem dan Penyelengaraan diabaikan dalam Proses Pembangunan Sistem?

FASA PENERANGAN
Penyiasatan Awalan Sistem Mendapatkan pemahaman yang jelas tentang permasalahan dan beberapa penyelesaian dicadangkan
Analisis Sistem Mengenalpasti masalah secara mendalam dan keperluan baru system ditentukan
Rekabentuk Sistem Menentukan bagaimana system baru boleh dilaksanakan dengan memenuhi segala kehendak perniagaan dibentuk
Perlaksanaan Sistem Melibatkan pembangunan perkakasan dan perisian baru diwujudkan, diperolehi, dilaksanakan dan diuji
Penyelanggaran Menguji dan mengubahsuai system dan ianya berterusan sehinggan perubahan tersebut memenuhi kehendak organisasi dan perniagaan